więcej

Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zwołania sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. 

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-703-323/10

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta.
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) nie regulują kwestii ogłaszania wyników wyborów, zatem w tej sprawie, zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190).

Jednakże z uwagi na fakt, iż wybory do rad rozstrzygane są w jednym głosowaniu, Ordynacja wyborcza w art. 184 ust. 1 reguluje jedynie kwestie związane z ogłoszeniem zbiorczych wyników wyborów na obszarze kraju. Zgodnie z tym przepisem Państwowa Komisja Wyborcza po ustaleniu w pierwszym i w ponownym głosowaniu, wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast we wszystkich gminach, podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. Obwieszczenie to, zgodnie z art. 184 ust. 2 Ordynacji wyborczej, ogłaszane jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Natomiast wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalone po pierwszym głosowaniu, Państwowa Komisja Wyborcza, stosując odpowiednio art. 184 ust. 1 Ordynacji wyborczej, podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu.
Komunikat ten, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca jednocześnie uwagę, że art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – o czym była wyżej mowa - stanowi, że w celu złożenia przez wójta ślubowania sesję rady zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta, natomiast zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. Zatem zgodnie z zasadą racjonalności ustawodawcy należało rozważyć różnice pomiędzy tymi regulacjami, a w szczególności różnice w określeniu czynności, od której należy liczyć bieg terminu na odbycie sesji.

W przypadku pierwszej sesji rady termin ten liczony jest od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, natomiast w przypadku sesji rady zwołanej w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta, nie zaś od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników tych wyborów na obszarze kraju. Zatem za podstawę dla zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wybranych w pierwszym głosowaniu należy uznać ogłoszenie komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Za takim rozwiązaniem przemawia i to, że ani przepisy ustawy o samorządzie gminnym ani też przepisy Ordynacji wyborczej i ustawy o wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, nie regulują kwestii jaki organ i w jakiej formie ogłasza – w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – wyniki wyborów wójta.
Nadto należy rozważyć ratio legis omawianego art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawodawca ustalił bardzo krótki, zaledwie siedmiodniowy termin licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów, na odbycie sesji w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta. Zatem wolą ustawodawcy było jak najszybsze objęcie urzędu przez osobę mającą mandat społeczności lokalnej do sprawowania władzy wykonawczej w danej gminie. Nie ma zatem uzasadnienia aby w sytuacji, gdy wyniki wyborów zostały ogłoszone przez właściwy organ w dzienniku urzędowym, osoby, które uzyskały mandat wójta (burmistrza, prezydenta miasta) musiały czekać na jego objęcie na ogłoszenie wyników wyborów rozstrzyganych w ponownym głosowaniu, czyli o około 14 dni dłużej niż zakładał ustawodawca.

Państwowa Komisja Wyborcza, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości władzy wykonawczej w gminie, odstąpiła od dotychczas zajętego stanowiska wyrażonego w dniu 20 listopada 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża jednocześnie opinię, że zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, sesja, na której wójt złożyć ma ślubowanie, powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady nowej kadencji.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 14:50

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij